ยินดีต้อนรับ... กลุ่มกฎหมาย สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
27 มิ.ย. 65
31 พ.ค. 65
2 พ.ค. 65
7 เม.ย. 65
1 เม.ย. 65
อ่านทั้งหมด...

ค่านิยม

“MOPH”
M: Mastery เป็นนายตนเอง
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P: People-centered approach ใส่ใจประชาชน
H: Humility อ่อนน้อมถ่อมตน

กระทรวงสาธารณสุข